Austria 1986 5 Unzen Maria front    Austria 1986 5 Unzen Maria back
Austria 1986 5 Unzen
    Maria Theresia
    Imperial Eagle
    155.5 g, .999, 64.9 mm, ASW 5 troy oz
    Mintage = 2500
    KM X#MB2

 Austria 1986 5 Unzen Coin front     Austria 1986 5 Unzen Coin back
Austria 1986 5 Unzen
    Inner circle English and Latin
    172.8 g, .900, 65 mm, ASW 5 troy oz
    Mintage = 1,050
    KM X#MB1

Home  Contact Us